Sumio Ohtsuki

J-GLOBAL         Last updated: Apr 19, 2019 at 16:43
 
Avatar
Name
Sumio Ohtsuki
Affiliation
Kumamoto University
Section
Faculty of Life Sciences
Job title
Professor

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Jan 2012
 - 
Today
Professor, Kumamoto University
 

Published Papers

 
Masuda T, Hoshiyama T, Uemura T, Hirayama-Kurogi M, Ogata S, Furukawa A, Couraud PO, Furihata T, Ito S, Ohtsuki S
Molecular pharmaceutics      Apr 2019   [Refereed]
Uchida Y, Sumiya T, Tachikawa M, Yamakawa T, Murata S, Yagi Y, Sato K, Stephan A, Ito K, Ohtsuki S, Couraud PO, Suzuki T, Terasaki T
Molecular neurobiology   56(3) 2039-2056   Mar 2019   [Refereed]
Nishiumi Shin, Kohata Tomohiro, Kobayashi Takashi, Kodama Yuzo, Ohtsuki Sumio, Yoshida Masaru
Talanta   192 182-188   Jan 2019   [Refereed]
Ito Shingo, Honda Gentaro, Fujino Yu, Ogata Seiryo, Hirayama-Kurogi Mio, Ohtsuki Sumio
PHARMACEUTICAL RESEARCH   36(3)    Mar 2019   [Refereed]
Kuno T, Hirayama-Kurogi M, Ito S, Ohtsuki S
Drug metabolism and pharmacokinetics   34(2) 159-162   Jan 2019   [Refereed]
Hoshi Y, Uchida Y, Tachikawa M, Ohtsuki S, Couraud PO, Suzuki T, Terasaki T
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism   271678X18822801   Jan 2019   [Refereed]
Kobayashi Daiki, Tokuda Takaho, Sato Kyosuke, Okanishi Hiroki, Nagayama Megumi, Hirayama-Kurogi Mio, Ohtsuki Sumio, Araki Norie
MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS   18(2) 245-262   Feb 2019   [Refereed]
Sasaki K, Tachikawa M, Uchida Y, Hirano S, Kadowaki F, Watanabe M, Ohtsuki S, Terasaki T
Molecular pharmaceutics   15(2) 343-355   Jan 2018   [Refereed]
Kimura Toru, Tsukada Ai, Fukutomi Toshiyuki, Ichida Kimiyoshi, Ohtsuki Sumio, Sakurai Hiroyuki
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN   42(1) 43-49   Jan 2019   [Refereed]
Kuno T, Hirayama-Kurogi M, Ito S, Ohtsuki S
Scientific reports   8(1) 1253   Jan 2018   [Refereed]
Gene Therapy for Glut1-Deficient Mouse Using AAV Vector with the Human Intrinsic Glut1 Promoter
Nakamura Sachie, Osaka Hitoshi, Muramatsu Shin-ichi, Takino Naomi, Ito Mika, Jimbo Eriko F., Shimazaki Kuniko, Onaka Tatsushi, Ohtsuki Sumio, Terasaki Tetsuya, Yamagata Takanori
MOLECULAR THERAPY   26(5) 130-131   May 2018   [Refereed]
Ito Shingo, Fujino Yu, Ogata Seiryo, Hirayama-Kurogi Mio, Ohtsuki Sumio
Journal of Pharmaceutical Sciences   107(12) 3163-3170   Dec 2018   [Refereed]
Kuno Takuya, Ito Shingo, Ohtsuki Sumio
Drug Metabolism and Pharmacokinetics   33(1) S56   Jan 2018   [Refereed]
Maruyama Hisataka, Kimura Takahiro, Liu Hengiun, Ohtsuki Sumio, Miyake Yukari, Isogai Masashi, Arai Fumihito, Honda Ayae
Virus Research   257 94-101   Sep 2018   [Refereed]
Yamasaki Yuki, Kobayashi Kaoru, Okuya Fuka, Kajitani Naoyo, Kazuki Kanako, Abe Satoshi, Takehara Shoko, Ito Shingo, Ogata Seiryo, Uemura Tatsuki, Ohtsuki Sumio, Minegishi Genki, Akita Hidetaka, Chiba Kan, Oshimura Mitsuo, Kazuki Yasuhiro
Drug Metabolism and Disposition   46(11) 1756-1766   Nov 2018   [Refereed]
Nakamura Sachie, Muramatsu Shin-ichi, Takino Naomi, Ito Mika, Jimbo Eriko F, Shimazaki Kuniko, Onaka Tatsushi, Ohtsuki Sumio, Terasaki Tetsuya, Yamagata Takanori, Osaka Hitoshi
Journal of Gene Medicine   20(4)    Apr 2018   [Refereed]
Fukuda Masatoshi, Yoshizawa Tatsuya, Karim Md Fazlul, Sobuz Shihab U, Korogi Wataru, Kobayasi Daiki, Okanishi Hiroki, Tasaki Masayoshi, Ono Katsuhiko, Sawa Tomohiro, Sato Yoshifumi, Chirifu Mami, Masuda Takeshi, Nakamura Teruya, Tanoue Hironori, Nakashima Kazuhisa, Kobashigawa Yoshihiro, Morioka Hiroshi, Bober Eva, Ohtsuki Sumio, Yamagata Yuriko, Ando Yukio, Oike Yuichi, Araki Norie, Takeda Shu, Mizuta Hiroshi, Yamagata Kazuya
Nature Communications   9    Jul 2018   [Refereed]
Miyauchi E, Furuta T, Ohtsuki S, Tachikawa M, Uchida Y, Sabit H, Obuchi W, Baba T, Watanabe M, Terasaki T, Nakada M
PloS one   13(3) e0193799   Mar 2018   [Refereed]
Shirotani K, Matsuo K, Ohtsuki S, Masuda T, Asai M, Kutoku Y, Ohsawa Y, Sunada Y, Kondo T, Inoue H, Iwata N
Journal of biochemistry   162(6) 391-394   Dec 2017   [Refereed]
Yoneyama T, Ohtsuki S, Tachikawa M, Uchida Y, Terasaki T
Journal of proteome research   16(4) 1556-1565   Apr 2017   [Refereed]
Yamaguchi S, Ito S, Kurogi-Hirayama M, Ohtsuki S
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society   262 232-238   Jul 2017   [Refereed]
Hirayama-Kurogi M, Takizawa Y, Kunii Y, Matsumoto J, Wada A, Hino M, Akatsu H, Hashizume Y, Yamamoto S, Kondo T, Ito S, Tachikawa M, Niwa SI, Yabe H, Terasaki T, Setou M, Ohtsuki S
Journal of proteomics   158 31-42   Feb 2017   [Refereed]
Ito S, Yanai M, Yamaguchi S, Couraud PO, Ohtsuki S
Journal of pharmaceutical sciences   106(9) 2599-2605   Apr 2017   [Refereed]
Hoshi Y, Uchida Y, Tachikawa M, Ohtsuki S, Terasaki T
Journal of neurochemistry   141(2) 247-262   Jan 2017   [Refereed]
Kuroda H, Tachikawa M, Uchida Y, Inoue K, Ohtsuka H, Ohtsuki S, Unno M, Terasaki T
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences   103 116-121   Feb 2017   [Refereed]
Miura T, Tachikawa M, Ohtsuka H, Fukase K, Nakayama S, Sakata N, Motoi F, Naitoh T, Katayose Y, Uchida Y, Ohtsuki S, Terasaki T, Unno M
Journal of pharmaceutical sciences   106(9) 2499-2508   Feb 2017   [Refereed]
Nakamura Sachie, Osaka Hitoshi, Muramatsu Shin-Ichi, Takino Naomi, Ito Mika, Aoki Shiho, Jimbo Eriko F, Shimazaki Kuniko, Onaka Tatsushi, Ohtsuki Sumio, Terasaki Tetsuya, Yamagata Takanori
Molecular genetics and metabolism reports   10 67-74   Mar 2017   [Refereed]
Collins B.C, Hunter C.L, Liu Y, Schilling B, Rosenberger G, Bader S.L, Chan D.W, Gibson B.W, Gingras A.-C, Held J.M, Hirayama-Kurogi M, Hou G, Krisp C, Larsen B, Lin L, Liu S, Molloy M.P, Moritz R.L, Ohtsuki S, Schlapbach R, Selevsek N, Thomas S.N, Tzeng S.-C, Zhang H, Aebersold R.
Nature Communications   8(1) 291   Aug 2017   [Refereed]
Ochiai Y, Uchida Y, Ohtsuki S, Tachikawa M, Aizawa S, Terasaki T
Journal of neurochemistry   141(3) 400-412   Dec 2016   [Refereed]
Uemura T, Ito S, Ohta Y, Tachikawa M, Wada T, Terasaki T, Ohtsuki S
Biological & pharmaceutical bulletin   40(1) 49-55   2017   [Refereed]
Yoneyama Toshihiro, Ohtsuki Sumio, Honda Kazufumi, Kobayashi Makoto, Iwasaki Motoki, Uchida Yasuo, Okusaka Takuji, Nakamori Shoji, Shimahara Masashi, Ueno Takaaki, Tsuchida Akihiko, Sata Naohiro, Ioka Tatsuya, Yasunami Yohichi, Kosuge Tomoo, Kaneda Takashi, Kato Takao, Yagihara Kazuhiro, Fujita Shigeyuki, Huang Wilber, Yamada Tesshi, Tachikawa Masanori, Terasaki Tetsuya
Plos One   11(8) e0161009   Aug 2016   [Refereed]
Kuno T, Hirayama-Kurogi M, Ito S, Ohtsuki S
Molecular pharmaceutics   13(8) 2691-2701   Aug 2016   [Refereed]
Akazawa T, Uchida Y, Tachikawa M, Ohtsuki S, Terasaki T
Molecular pharmaceutics   13(7) 2443-2456   Jul 2016   [Refereed]
Ohtsuki S, Hirayama M, Ito S, Uchida Y, Tachikawa M, Terasaki T
Expert review of proteomics   11(3) 303-313   Apr 2014   [Refereed]
Nakamura K, Hirayama-Kurogi M, Ito S, Kuno T, Yoneyama T, Obuchi W, Terasaki T, Ohtsuki S
Proteomics   16(15-16) 2106-2117   May 2016   [Refereed]
Ohtsuki S, Kawakami H, Inoue T, Nakamura K, Tateno C, Katsukura Y, Obuchi W, Uchida Y, Kamiie J, Horie T, Terasaki T
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals   42(6) 1039-1043   Apr 2014   [Refereed]
Ito Shingo, Ohtsuki Sumio, Matsumiya Kohta, Murata Sho, Katsukura Yuki, Kamiie Junichi, Terasaki Tetsuya
Drug Metabolism Reviews   47 233-234   2015   [Refereed]
Ohtsuki Sumio
Drug Metabolism Reviews   47 13-14   2015   [Refereed]
Yoneyama Toshihiro, Ohtsuki Sumio, Uchida Yasuo, Tachikawa Masanori, Terasaki Tetsuya
Drug Metabolism Reviews   47 159   2015   [Refereed]
Kubo Y, Ohtsuki S, Uchida Y, Terasaki T
Journal of pharmaceutical sciences   104(9) 3060-3068   Sep 2015   [Refereed]
Terasaki Tetsuya, Hakata Yuka, Tachikawa Masanori, Uchida Yasuo, Ohtsuki Sumio
Drug Metabolism Reviews   47 271   2015   [Refereed]
Ohmine K, Kawaguchi K, Ohtsuki S, Motoi F, Ohtsuka H, Kamiie J, Abe T, Unno M, Terasaki T
Molecular pharmaceutics   12(9) 3282-3291   Sep 2015   [Refereed]
Uchida Y, Toyohara T, Ohtsuki S, Moriyama Y, Abe T, Terasaki T
Journal of pharmaceutical sciences   105(2) 1011-1016   Feb 2016   [Refereed]
Uchida Y, Ohtsuki S, Kamiie J, Ohmine K, Iwase R, Terasaki T
Drug metabolism and pharmacokinetics   30(2) 205-208   Apr 2015   [Refereed]
Uchida Y, Ito K, Ohtsuki S, Kubo Y, Suzuki T, Terasaki T
Journal of neurochemistry   134(1) 97-112   Jul 2015   [Refereed]
Oyama T, Negishi E, Onigahara H, Kusano N, Miyoshi Y, Mita M, Nakazono M, Ohtsuki S, Ojida A, Lindner W, Hamase K
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis   116 71-79   Dec 2015   [Refereed]

Misc

 
Toshihiko Maeda, Yasuteru Sano, Masaaki Abe, Fumitaka Shimizu, Yoko Kashiwamura, Sumio Ohtsuki, Tetsuya Terasaki, Masuo Obinata, Masatsugu Ueda, Takashi Kanda
Clinical and Experimental Neuroimmunology   4 326-338   Dec 2013
Objectives The blood-spinal cord barrier (BSCB) has been recognized as one of the barrier organs in the central nervous system. Unlike the blood-brain barrier (BBB), the function of the BSCB still remains to be fully understood, partly because of ...
OHTSUKI Sumio
Folia Pharmacologica Japonica   134(2) 83-86   Aug 2009
脳,網膜,胎盤や精巣は関門機構が存在する組織である.このような組織では薬物の分布にトランスポーターが大きく関わっている.中枢への薬物分布には,脳毛細血管内皮細胞で構成される血液脳関門に発現するトランスポーターが重要な役割を果たしている.血液から脳への供給輸送に関わるトランスポーターに薬物が認識されることによって中枢への分布が促進される.一方で,脳から血液への排出輸送に関わるトランスポーターに認識されることによって中枢への分布が制限される.本総説では,中枢への薬物分布に関わる血液脳関門のトラ...
OHTSUKI Sumio, SAI Yoshimichi
Journal of the Pharmaceutical Society of Japan   128(4) 495-496   Apr 2008
Sumio Ohtsuki, Sumio Ohtsuki
Drug Delivery System   21 102-110   Jan 2006
Restriction of drug distribution into the brain by the blood-brain barrier (BBB) is one of the serious issues for DDS. Recent progress in the BBB research has revealed that various transport systems function at the BBB, such as blood-to-brain infl...
OHTSUKI Sumio
Drug Delivery System   21(2) 102-110   Mar 2006
Restriction of drug distribution into the brain by the blood-brain barrier (BBB) is one of the serious issues for DDS. Recent progress in the BBB research has revealed that various transport systems function at the BBB, such as blood-to-brain infl...
TERASAKI Tetsuya, HORI Satoko, OHTSUKI Suimio
Drug Delivery System   18(2) 118-125   Mar 2003
Elucidating the molecular mechanism of the brain harrier transport is a key step toward successful drug delivery to the brain. In this review, we focused on the usefulness and the limitations of the newly developed in vitro model. To overco...
Tetsuya Terasaki, Tetsuya Terasaki, Sumio Ohtsuki, Sumio Ohtsuki
International Congress Series   1284 266-273   Sep 2005
In the case of patients undergoing dentistry and oral surgery, several drugs, including anaesthetics, antibiotics, analgesics, muscle relaxants, steroids, antidepressants and anticancer drugs are administered. Physiological pharmacokinetics is the...
OHTSUKI Sumio
Journal of the Pharmaceutical Society of Japan   124(11) 791-802   Nov 2004
The blood-brain barrier (BBB) segregates the circulating blood from interstitial fluid in the brain and restricts drug permeability into the brain. Our latest studies have revealed that the BBB transporters play important physiological roles in ma...
OHTSUKI Sumio, HORI Satoko, TERASAKI Tetsuya
Folia Pharmacologica Japonica   122(1) 55-64   Jul 2003
The blood-brain barrier (BBB) segregates the circulating blood from interstitial fluid in the brain and restricts drug permeability into the brain. Recent studies have revealed that the BBB exhibits not only blood-to-brain influx transport for the...
OHTSUKI S, 高長 ひとみ, 細谷 健一
Seitai no Kagaku [Japanese]   52(6) 532-540   Nov 2001
HOSOYA K, 高長 ひとみ, 大槻 純男
Seitai no Kagaku [Japanese]   52(6) 552-562   Nov 2001
Hitomi Takanaga, Hitomi Takanaga, Hitomi Takanaga, Sumio Ohtsuki, Sumio Ohtsuki, Sumio Ohtsuki, Ken Ichi Hosoya, Ken Ichi Hosoya, Tetsuya Terasaki, Tetsuya Terasaki, Tetsuya Terasaki
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism   21 1232-1239   Oct 2001
In this study, the γ-aminobutyric acid (GABA) transporter at the blood-brain barrier (BBB) was identified by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR), Western blot, and immunostaining analysis, and the transport mechanism was chara...
DEGUCHI Yoshiharu, OKUTSU Hiroshi, NAITO Takafumi, OKURA Takashi, YAMADA Shizuo, YUGE Takuro, FURUKAWA Akihiko, OHTSUKI Sumio, HOSOYA Ken-ichi, TERASAKI Tetsuya, MORIMOTO Kazuhiro, KIMURA Ryohei
薬物動態 = Xenobiotic metabolism and disposition   16(2) 140-144   Apr 2001
Ken Ichi Hosoya, Kazuhiro Tetsuka, Katsuhiko Nagase, Masatoshi Tomi, Shigeki Saeki, Sumio Ohtsuki, Tetsuya Terasaki, Tetsuya Terasaki, Nobuaki Yanai, Masuo Obinata, Akihiko Kikuchi, Teruo Okano, Hitomi Takanaga
AAPS PharmSci   2 1-11   Dec 2000
Five immortalized brain capillary endothelial cell lines (TM-BBB1-5) were established from 3 transgenic mice harboring temperature-sensitive simian virus 40 large T-antigen gene (Tg mouse). These cell lines expressed active large Tantigen and grew...
Ken Ichi Hosoya, Kazuhiro Tetsuka, Katsuhiko Nagase, Masatoshi Tomi, Shigeki Saeki, Sumio Ohtsuki, Tetsuya Terasaki, Nobuaki Yanai, Masuo Obinata, Akihiko Kikuchi, Teruo Okano, Teruo Okano, Hitomi Takanaga
AAPS Journal   2    Dec 2000
Five immortalized brain capillary endothelial cell lines (TM-BBB1-5) were established from 3 transgenic mice harboring temperaturesensitive simian virus 40 large T-antigen gene (Tg mouse). These cell lines expressed active large T-antigen and grew...
Ken ichi Hosoya, Ken ichi Hosoya, Kazuhiro Tetsuka, Kazuhiro Tetsuka, Katsuhiko Nagase, Katsuhiko Nagase, Masatoshi Tomi, Masatoshi Tomi, Shigeki Saeki, Shigeki Saeki, Sumio Ohtsuki, Sumio Ohtsuki, Tetsuya Terasaki, Tetsuya Terasaki, Nobuaki Yanai, Masuo Obinata, Akihiko Kikuchi, Masuo Obinata, Hitomi Takanaga
AAPS pharmSci   2    Jan 2000
A study was carried out to determine the effect of excess surfactant on transport kinetics in emulsions, using surface-active (phenobarbital, barbital) and non-surface-active (phenylazoaniline, benzocaine) model drugs (pH 7.0). Mineral oil was cho...
Sumio Ohtsuki, Ko Ichi Homma, Shoichiro Kurata, Shunji Natori
Journal of Biochemistry   121 1176-1181   Jun 1997
A specific prolyl endopeptidase (PEP) inhibitor, ZTTA, selectively inhibited DNA synthesis by imaginal discs and cultured embryonic cells of Sarcophaga peregrina (flesh fly). PEP was found to be localized in restricted nuclear regions. Unfertilize...
Sumio Ohtsuki, Ko Ichi Homma, Shoichiro Kurata, Hiroto Komano, Shunji Natori
Journal of Biochemistry   115 449-453   Mar 1994
A prolyl endopeptidase that hydrolyses Suc-Gly-Pro-MCA (Sue, succinyl; MCA, methyl-coumaryl-7-amide) was purified to near homogeneity from NIH-Sape-4 cells derived from the flesh fly (Sarcophaga peregrina). The molecular mass of the purified enzym...

Conference Activities & Talks

 
Cyclic peptides facilitating BBB permeability of macromolecules [Invited]
Sumio Ohtsuki
1st Mini-Symposium on the Blood Brain Barrier from Basic to Clinical Research   7 Mar 2019   
Development and Applications towards Clinical Proteomic Analysis System [Invited]
Sumio Ohtsuki
放射線影響研究所   19 Feb 2019   
Progreass of quantitative and targeted proteomics towards personalized therapies [Invited]
Sumio Ohtsuki
IC-LYMS2018   23 Dec 2018   APSBMS
Recent progresses of quantitative proteomics in clinical research [Invited]
Sumio Ohtsuki
5th International Symposium of Gumma University Initiative for Advanced Research (GIAR)   23 Oct 2018   Gumma University
Advances of quantitative proteomics for personalized therapies [Invited]
Sumio Ohtsuki
The 12th Sugiyama Laboratory (Riken) Open Symposium   16 Oct 2018   Riken
Integrated targeted quantitative proteomic system for drug and biomarker development [Invited]
Sumio Ohtsuki
2018 International Meeting on 22nd MDO and 33rd JSSX   3 Oct 2018   JSSX, MDO
Membrane enrichment for targeted proteomics of enzymes and transporters in different tissues and cell lines [Invited]
Sumio Ohtsuki
ISSX Workshop on LC-MS Proteomics   27 Sep 2018   ISSX
Technical Progresses and Applications of Targeted Proteomics [Invited]
大槻純男、増田豪、伊藤慎悟
MSP2018   17 May 2018   
Targeted proteomic approach for discovery and validation of pancreatic cancer biomarkers [Invited]
Sumio Ohtsuki
Japan-US Workshop for Cancer Research   18 Mar 2018