Tago Kanako

J-GLOBAL         Last updated: Oct 4, 2018 at 17:00
 

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Awards & Honors

 
Nov 2017
農耕地における農薬・窒素動態に関わる土壌微生物の新機能解明, Japan prize in Agricultural Sciences, Achievement Award for Young Scientists, Foundation of Agricultural Sciences of Japan
 
Sep 2016
農耕地における農薬・窒素動態に関わる土壌微生物の新機能解明, Outstanding Young Scientist, Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition
 

Published Papers

 
Itoh Hideomi, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Kikuchi Yoshitomo
NATURAL PRODUCT REPORTS   35(5) 434-454   May 2018   [Refereed]
Itoh Hideomi, Hori Tomoyuki, Sato Yuya, Nagayama Atsushi, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Kikuchi Yoshitomo
ISME JOURNAL   12(3) 909-920   Mar 2018   [Refereed]
Yang Wenjie, Wang Yong, Tago Kanako, Tokuda Shinichi, Hayatsu Masahito
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY   8    Nov 2017   [Refereed]
Hayatsu, M., Tago, K., Uchiyama, I., Toyoda,A., Wang, Y., Shimomura, Y., Okubo, T., Kurisu, F., Hirono, Y., Nonaka, K., An acid-tolerant ammonia-oxidizing γ-proteobacterium from soil.Akiyama, H., Itoh, T., Takami, H.
Hayatsu, M., Tago, K., Uchiyama, I., Toyoda,A., Wang, Y., Shimomura, Y., Okubo, T., Kurisu, F., Hirono, Y., Nonaka, K., Akiyama, H., Itoh, T., Takami, H.
The ISME Journal   11 1130-1141   May 2017   [Refereed]
Liu Dongyan, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Tokida Takeshi, Sakai Hidemitsu, Nakamura Hirofumi, Usui Yasuhiro, Hasegawa Toshihiro, Asakawa Susumu
MICROBES AND ENVIRONMENTS   31(3) 349-356   Sep 2016   [Refereed]
Akiyama Hiroko, Hoshino Yuko Takada, Itakura Manabu, Shimomura Yumi, Wang Yong, Yamamoto Akinori, Tago Kanako, Nakajima Yasuhiro, Minamisawa Kiwamu, Hayatsu Masahito
SCIENTIFIC REPORTS   6    Sep 2016   [Refereed]
Ohbayashi Tsubasa, Takeshita Kazutaka, Kitagawa Wataru, Nikoh Naruo, Koga Ryuichi, Meng Xian-Ying, Tago Kanako, Hori Tomoyuki, Hayatsu Masahito, Asano Kozo, Kamagata Yoichi, Lee Bok Luel, Fukatsu Takema, Kikuchi Yoshitomo
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA   112(37) E5179-E5188   Sep 2015   [Refereed]
Minamikawa Kazunori, Takahashi Masayoshi, Makino Tomoyuki, Tago Kanako, Hayatsu Masahito
ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS   10(8)    Aug 2015   [Refereed]
Tago, K., Kikuchi, Y., Nakaoka, S., Katsuyama, C., Hayatsu, M.
Molecular Ecology   24 3766-3788   Jul 2015   [Refereed]
Akiyama Hiroko, Uchida Yoshitaka, Tago Kanako, Hoshino Yuko Takada, Shimomura Yumi, Wang Yong, Hayatsu Masahito
SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION   61(3) 541-551   May 2015   [Refereed]
Tago, K., Okubo, T., Itoh H., Kikuchi, Y., Hori, T., Sato Y., Nagayama, A., Hayashi, K., Ikeda, S., Hayatsu, M.
Microbes and Environments   30 29-36   Mar 2015   [Refereed]
Okubo Takashi, Liu Dongyan, Tsurumaru Hirohito, Ikeda Seishi, Asakawa Susumu, Tokida Takeshi, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Aoki Naohiro, Ishimaru Ken, Ujiie Kazuhiro, Usui Yasuhiro, Nakamura Hirofumi, Sakai Hidemitsu, Hayashi Kentaro, Hasegawa Toshihiro, Minamisawa Kiwamu
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY   6    Feb 2015   [Refereed]
Ikeda Seishi, Tokida Takeshi, Nakamura Hirofumi, Sakai Hidemitsu, Usui Yasuhiro, Okubo Takashi, Tago Kanako, Hayashi Kentaro, Sekiyama Yasuyo, Ono Hiroshi, Tomita Satoru, Hayatsu Masahito, Hasegawa Toshihiro, Minamisawa Kiwamu
MICROBES AND ENVIRONMENTS   30(1) 51-62   2015   [Refereed]
Tago Kanako, Okubo Takashi, Shimomura Yumi, Kikuchi Yoshitomo, Hori Tomoyuki, Nagayama Atsushi, Hayatsu Masahito
MICROBES AND ENVIRONMENTS   30(1) 21-28   2015   [Refereed]
Tago Kanako, Itoh Hideomi, Kikuchi Yoshitomo, Hori Tomoyuki, Sato Yuya, Nagayama Atsushi, Okubo Takashi, Navarro Ronald, Aoyagi Tomo, Hayashi Kentaro, Hayatsu Masahito
MICROBES AND ENVIRONMENTS   29(4) 434-437   Dec 2014   [Refereed]
Itoh Hideomi, Navarro Ronald, Takeshita Kazutaka, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Hori Tomoyuki, Kikuchi Yoshitomo
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY   5    Aug 2014   [Refereed]
Nishizawa Tomoyasu, Quan Aihua, Kai Ayaaki, Tago Kanako, Ishii Satoshi, Shen Weishou, Isobe Kazuo, Otsuka Shigeto, Senoo Keishi
BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS   50(6) 1001-1007   Aug 2014   [Refereed]
Okubo Takashi, Tokida Takeshi, Ikeda Seishi, Bao Zhihua, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Nakamura Hirofumi, Sakai Hidemitsu, Usui Yasuhiro, Hayashi Kentaro, Hasegawa Toshihiro, Minamisawa Kiwamu
MICROBES AND ENVIRONMENTS   29(2) 184-190   Jul 2014   [Refereed]
Akiyama Hiroko, Morimoto Sho, Tago Kanako, Hoshino Yuko T., Nagaoka Kazunari, Yamasaki Masatsugu, Karasawa Toshihiko, Takenaka Makoto, Hayatsu Masahito
SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION   60(4) 520-529   2014   [Refereed]
Nishizawa Tomoyasu, Uei Yusuke, Tago Kanako, Isobe Kazuo, Otsuka Shigeto, Senoo Keishi
SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION   59(3) 305-310   Jun 2013   [Refereed]
Itakura Manabu, Uchida Yoshitaka, Akiyama Hiroko, Hoshino Yuko Takada, Shimomura Yumi, Morimoto Sho, Tago Kanako, Wang Yong, Hayakawa Chihiro, Uetake Yusuke, Sanchez Cristina, Eda Shima, Hayatsu Masahito, Minamisawa Kiwamu
NATURE CLIMATE CHANGE   3(3) 208-212   Mar 2013   [Refereed]
Wang Yong, Nagaoka Kazunari, Hayatsu Masahito, Sakai Yoriko, Tago Kanako, Asakawa Susumu, Fujii Takeshi
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY   96(3) 793-802   Nov 2012   [Refereed]
Kikuchi Yoshitomo, Hayatsu Masahito, Hosokawa Takahiro, Nagayama Atsushi, Tago Kanako, Fukatsu Takema
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA   109(22) 8618-8622   May 2012   [Refereed]
Nishizawa Tomoyasu, Tago Kanako, Oshima Kenshiro, Hattori Masahira, Ishii Satoshi, Otsuka Shigeto, Senoo Keishi
JOURNAL OF BACTERIOLOGY   194(5) 1255   Mar 2012   [Refereed]
Nishizawa Tomoyasu, Tago Kanako, Uei Yusuke, Ishii Satoshi, Isobe Kazuo, Otsuka Shigeto, Senoo Keishi
AMB EXPRESS   2    2012   [Refereed]
Ishii Satoshi, Tago Kanako, Nishizawa Tomoyasu, Oshima Kenshiro, Hattori Masahira, Senoo Keishi
JOURNAL OF BACTERIOLOGY   193(22) 6395-6396   Nov 2011   [Refereed]
Tago Kanako, Ishii Satoshi, Nishizawa Tomoyasu, Otsuka Shigeto, Senoo Keishi
MICROBES AND ENVIRONMENTS   26(1) 30-35   Mar 2011   [Refereed]
Kitamoto Hiroko K., Shinozaki Yukiko, Cao Xiao-hong, Morita Tomotake, Konishi Masaaki, Tago Kanako, Kajiwara Hideyuki, Koitabashi Motoo, Yoshida Shigenobu, Watanabe Takashi, Sameshima-Yamashita Yuka, Nakajima-Kambe Toshiaki, Tsushima Seiya
AMB EXPRESS   1    2011   [Refereed]
Ishii Satoshi, Tago Kanako, Senoo Keishi
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY   86(5) 1281-1292   May 2010   [Refereed]
Ishii Satoshi, Yamamoto Michihiro, Tago Kanako, Otsuka Shigeto, Senoo Keishi
SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION   56(2) 220-224   Apr 2010   [Refereed]
Ashida Naoaki, Ishii Satoshi, Hayano Sadakazu, Tago Kanako, Tsuji Takashi, Yoshimura Yoshitaka, Otsuka Shigeto, Senoo Keishi
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY   85(4) 1211-1217   Jan 2010   [Refereed]
Katsuyama Chie, Nakaoka Shinji, Takeuchi Yasuhiro, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Kato Kenji
JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY   256(4) 644-654   Feb 2009   [Refereed]
Hayatsu Masahito, Tago Kanako, Saito Masanori
SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION   54(1) 33-45   Feb 2008   [Refereed]
Hashimoto Masayuki, Mizutani Atsushi, Tago Kanako, Ohnishi-Kameyama Mayumi, Shimojo Takahiro, Hayatsu Masahito
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING   101(5) 410-414   May 2006   [Refereed]
Tago Kanako, Yonezawa Sumiko, Toshihide Ohkouchi, Tomoyuki Ninomiya, Masayuki Hashimoto, Hayatsu Masahito
MICROBES AND ENVIRONMENTS   21(1) 53-57   Jan 2006   [Refereed]
Tago Kanako, Kiho Atsushi, Katsuyama Chie, Hoshito Yuji, Yamada Naoki, Hirano Kiyoshi, Sawada Hiroyuki, Hayatsu Masahito
MICROBES AND ENVIRONMENTS   21(1) 58-64   Jan 2006   [Refereed]
Tago K, Yonezawa S, Ohkouchi T, Hashimoto M, Hayatsu M
Journal of bioscience and bioengineering   101(1) 80-82   Jan 2006   [Refereed]
Tago K, Sato J, Takesa H, Kawagishi H, Hayatsu M
Journal of bioscience and bioengineering   100(5) 517-523   Nov 2005   [Refereed]
Molecular ecology of pesticide degrading bacteria-degradation of organophosphorus and carbamate insecticides
Hayatsu Masahito, Tago Kanako, Fukui Mitsuru, Sekiya Emi
Environmental fate and safety management of agrochemicals   899 82-91   2005   [Refereed]