Teruo Hashimoto

J-GLOBAL         Last updated: Oct 1, 2019 at 09:35
 
Avatar
Name
Teruo Hashimoto
Affiliation
Tohoku University

Published Papers

 
Oi Hajime, Hashimoto Teruo, Nozawa Takayuki, Kanno Akitake, Kawata Natasha, Hirano Kanan, Yamamoto Yuki, Sugiura Motoaki, Kawashima Ryuta
SCIENTIFIC REPORTS   7    Sep 2017   [Refereed]
Matsudaira Izumi, Yokota Susumu, Hashimoto Teruo, Takeuchi Hikaru, Asano Kohei, Asano Michiko, Sassa Yuko, Taki Yasuyuki, Kawashima Ryuta
PLOS ONE   11(4)    Apr 2016   [Refereed]
Hashimoto Teruo, Fukui Kento, Takeuchi Hikaru, Yokota Susumu, Kikuchi Yoshie, Tomita Hiroaki, Taki Yasuyuki, Kawashima Ryuta
CEREBRAL CORTEX   26(4) 1795-1803   Apr 2016   [Refereed]
Hashimoto Teruo, Takeuchi Hikaru, Taki Yasuyuki, Sekiguchi Atsushi, Nouchi Rui, Kotozaki Yuka, Nakagawa Seishu, Miyauchi Carlos Makoto, Iizuka Kunio, Yokoyama Ryoichi, Shinada Takamitsu, Yamamoto Yuki, Hanawa Sugiko, Araki Tsuyoshi, Hashizume Hiroshi, Kunitoki Keiko, Kawashima Ryuta
NEUROIMAGE   119 146-151   Oct 2015   [Refereed]
Yokota Susumu, Takeuchi Hikaru, Hashimoto Teruo, Hashizume Hiroshi, Asano Kohei, Asano Michiko, Sassa Yuko, Taki Yasuyuki, Kawashima Ryuta
DEVELOPMENTAL COGNITIVE NEUROSCIENCE   14 1-7   Aug 2015   [Refereed]