Xiangyu Zhong

J-GLOBAL         Last updated: Sep 20, 2019 at 12:44
 
Avatar
Name
Xiangyu Zhong
Degree
Ph. D(University of Chinese Academy of Sciences)

Published Papers

 
Xiangyu Zhong, Fethi Hamdani, Jian Xu, Tetsuo Shoji, Tadashi Tatsuki, Jun Morii, Wakako Sasaki, Yasunori Ishii
Oxidation of Metals   91(5-6) 705-727   Jun 2019   [Refereed]
Zhong Xiangyu, Wang Zihao, Hamdani Fethi, Xu Jian, Das Nishith Kumar, Takeda Yoichi, Shoji Tetsuo
CORROSION   75(3) 254-266   2019   [Refereed]
Tingguang Liu, Qin Bai, Xiangkun Ru, Shuang Xia, Xiangyu Zhong, Yonghao Lu, Tetsuo Shoji
Materials Science and Technology   35(4) 477-487   2019   [Refereed]
Xiangyu Zhong, Shuang Xia, Jian Xu, Tetsuo Shoji
Journal of Nuclear Materials   511 417-427   2018   [Refereed]
Xu Jian, Zhong Xiangyu, Shoji Tetsuo, Tatsuki Tadashi, Matsumura Yuji, Nakashima Makoto
Metallurgical and Materials Transactions A   49(10) 4700-4709   2018   [Refereed]
Zhong Xiangyu, Wu Xinqiang, Han En-Hou
Journal of Materials Science & Technology   34(3) 561-569   2018   [Refereed]
Zhong Xiangyu, Wu Xinqiang, Han En-Hou
Corrosion Science   90 511-521   2015   [Refereed]
Zhong Xiangyu, Han En-Hou, Wu Xinqiang
Corrosion Science   66 369-379   2013   [Refereed]
Zhong Xiangyu, Wu Xinqiang, Han En-Hou
Journal of Supercritical Fluids   72 68-77   2012   [Refereed]
Zhong Xiangyu, Wu Xinqiang, Han En-Hou
Acta Metallurgica Sinica   47(7) 932-938   2011   [Refereed]
Zhong Xiangyu, Yang Bo, Li Moucheng, Yao Meiyi, Zhou Bangxin, Shen Jianian
Rare Metal Materials and Engineering   39(12) 2165-2168   2010   [Refereed]
Zhong X. Y, Wu X. Q, Han E. H, Song X. B.
Engineering Failure Analysis   17(6) 1404-1412   2010   [Refereed]
Hu F.-J, Wu Y.-Q, Zhong X.-Y, Wang D.-L, Li M.-C, Shen J.-N.
Corrosion Science and Protection Technology   21(2) 110-112   2009   [Refereed]
cited By 2
Wang D.L, Wu Y.Q, Zhong X.Y, Zhang W.Q, Li M.C, Shen J.N.
Russian Journal of Electrochemistry   45(3) 291-295   2009   [Refereed]
cited By 4