Profile Information

Affiliation
Department of Hematology-Oncology, Institute of Biomedical Research and Innovation , Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe

J-GLOBAL ID
202101008552134952
researchmap Member ID
R000025266

Education

  2

Papers

  11
 • Yasutaka Hayashi, Kimihito C Kawabata, Yosuke Tanaka, Yasufumi Uehara, Yo Mabuchi, Koichi Murakami, Akira Nishiyama, Shigeru Kiryu, Yusuke Yoshioka, Yasunori Ota, Tatsuki Sugiyama, Keiko Mikami, Moe Tamura, Tsuyoshi Fukushima, Shuhei Asada, Reina Takeda, Yuya Kunisaki, Tomofusa Fukuyama, Kazuaki Yokoyama, Tomoyuki Uchida, Masao Hagihara, Nobuhiro Ohno, Kensuke Usuki, Arinobu Tojo, Yoshio Katayama, Susumu Goyama, Fumio Arai, Tomohiko Tamura, Takashi Nagasawa, Takahiro Ochiya, Daichi Inoue, Toshio Kitamura
  Cell reports, 39(6) 110805-110805, May 10, 2022  
 • Daichi Inoue, Jacob T Polaski, Justin Taylor, Pau Castel, Sisi Chen, Susumu Kobayashi, Simon J Hogg, Yasutaka Hayashi, Jose Mario Bello Pineda, Ettaib El Marabti, Caroline Erickson, Katherine Knorr, Miki Fukumoto, Hiromi Yamazaki, Atsushi Tanaka, Chie Fukui, Sydney X Lu, Benjamin H Durham, Bo Liu, Eric Wang, Sanjoy Mehta, Daniel Zakheim, Ralph Garippa, Alex Penson, Guo-Liang Chew, Frank McCormick, Robert K Bradley, Omar Abdel-Wahab
  Nature genetics, 53(5) 707-718, May, 2021  
 • Reina Takeda, Shuhei Asada, Sung-Joon Park, Akihiko Yokoyama, Hans Jiro Becker, Akinori Kanai, Valeria Visconte, Courtney Hershberger, Yasutaka Hayashi, Taishi Yonezawa, Moe Tamura, Tsuyoshi Fukushima, Yosuke Tanaka, Tomofusa Fukuyama, Akiko Matsumoto, Satoshi Yamasaki, Kenta Nakai, Satoshi Yamazaki, Toshiya Inaba, Tatsuhiro Shibata, Daichi Inoue, Hiroaki Honda, Susumu Goyama, Jaroslaw P Maciejewski, Toshio Kitamura
  Blood, 136(14) 1670-1684, Oct 1, 2020  
 • Tsuyoshi Fukushima, Yosuke Tanaka, Fiona K Hamey, Chih-Hsiang Chang, Toshihiko Oki, Shuhei Asada, Yasutaka Hayashi, Takeshi Fujino, Taishi Yonezawa, Reina Takeda, Kimihito Cojin Kawabata, Tomofusa Fukuyama, Terumasa Umemoto, Keiyo Takubo, Hitoshi Takizawa, Susumu Goyama, Yasushi Ishihama, Hiroaki Honda, Berthold Göttgens, Toshio Kitamura
  Cell reports, 29(12) 4144-4158, Dec 17, 2019  
 • Yasutaka Hayashi, Susumu Goyama, XiaoXiao Liu, Moe Tamura, Shuhei Asada, Yosuke Tanaka, Tomofusa Fukuyama, Mark Wunderlich, Eric O'Brien, Benjamin Mizukawa, Satoshi Yamazaki, Akiko Matsumoto, Satoshi Yamasaki, Tatsuhiro Shibata, Koichi Matsuda, Goro Sashida, Hitoshi Takizawa, Toshio Kitamura
  Nature communications, 10(1) 4869-4869, Oct 25, 2019  
 • Moe Tamura, Taishi Yonezawa, Xiaoxiao Liu, Shuhei Asada, Yasutaka Hayashi, Tomofusa Fukuyama, Yosuke Tanaka, Toshio Kitamura, Susumu Goyama
  Scientific reports, 9(1) 8171-8171, Jun 3, 2019  
 • Shuhei Asada, Susumu Goyama, Daichi Inoue, Shiori Shikata, Reina Takeda, Tsuyoshi Fukushima, Taishi Yonezawa, Takeshi Fujino, Yasutaka Hayashi, Kimihito Cojin Kawabata, Tomofusa Fukuyama, Yosuke Tanaka, Akihiko Yokoyama, Satoshi Yamazaki, Hiroko Kozuka-Hata, Masaaki Oyama, Shinya Kojima, Masahito Kawazu, Hiroyuki Mano, Toshio Kitamura
  Nature communications, 9(1) 2733-2733, Jul 16, 2018  
 • Reina Nagase, Daichi Inoue, Alessandro Pastore, Takeshi Fujino, Hsin-An Hou, Norimasa Yamasaki, Susumu Goyama, Makoto Saika, Akinori Kanai, Yasuyuki Sera, Sayuri Horikawa, Yasunori Ota, Shuhei Asada, Yasutaka Hayashi, Kimihito Cojin Kawabata, Reina Takeda, Hwei-Fang Tien, Hiroaki Honda, Omar Abdel-Wahab, Toshio Kitamura
  The Journal of experimental medicine, 215(6) 1729-1747, Jun 4, 2018  
 • K C Kawabata, Y Hayashi, D Inoue, H Meguro, H Sakurai, T Fukuyama, Y Tanaka, S Asada, T Fukushima, R Nagase, R Takeda, Y Harada, J Kitaura, S Goyama, H Harada, H Aburatani, T Kitamura
  Leukemia, 32(2) 419-428, Feb, 2018  
 • Toshio Kitamura, Naoko Watanabe-Okochi, Yutaka Enomoto, Fumio Nakahara, Toshihiko Oki, Yukiko Komeno, Naoko Kato, Noriko Doki, Tomoyuki Uchida, Yuki Kagiyama, Katsuhiro Togami, Kimihito C. Kawabata, Koutarou Nishimura, Yasutaka Hayashi, Reina Nagase, Makoto Saika, Tsuyoshi Fukushima, Shuhei Asada, Takeshi Fujino, Yuto Izawa, Sayuri Horikawa, Tomofusa Fukuyama, Yosuke Tanaka, Ryoichi Ono, Susumu Goyama, Tetsuya Nosaka, Jiro Kitaura, Daichi Inoue
  JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, 159(1) 17-25, Jan, 2016  Peer-reviewed
 • Toshio Kitamura, Daichi Inoue, Naoko Okochi-Watanabe, Naoko Kato, Yukiko Komeno, Yang Lu, Yutaka Enomoto, Noriko Doki, Tomoyuki Uchida, Yuki Kagiyama, Katsuhiro Togami, Kimihito C. Kawabata, Reina Nagase, Sayuri Horikawa, Yasutaka Hayashi, Makoto Saika, Tomofusa Fukuyama, Kumi Izawa, Toshihiko Oki, Fumio Nakahara, Jiro Kitaura
  PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES, 90(10) 389-404, Dec, 2014  Peer-reviewed