Yuki Hitomi

J-GLOBAL         Last updated: Nov 11, 2019 at 14:33
 
Avatar
Name
Yuki Hitomi
Affiliation
Hoshi University

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Nakatani K, Ueta M, Khor SS, Hitomi Y, Okudaira Y, Masuya A, Wada Y, Sotozono C, Kinoshita S, Inoko H, Tokunaga K
Scientific reports   9(1) 16240   Nov 2019   [Refereed]
Joo J, Omae Y, Hitomi Y, Park B, Shin HJ, Yoon KA, Sawai H, Tsuiji M, Hayashi T, Kong SY, Tokunaga K, Kim JY
Scientific reports   9(1) 13132   Sep 2019   [Refereed]
Khor SS, Hitomi Y, Omae Y, Ishibashi Y, Tokunaga K
HLA      Aug 2019   [Refereed]
Khor SS, Hitomi Y, Omae Y, Ogawa A, Tokunaga K
HLA      Aug 2019   [Refereed]
Khor SS, Hitomi Y, Omae Y, Shigemori Y, Tokunaga K
HLA      Aug 2019   [Refereed]
Watanabe Y, Naka I, Khor SS, Sawai H, Hitomi Y, Tokunaga K, Ohashi J
Scientific reports   9(1) 8556   Jun 2019   [Refereed]
Hitomi Y, Ueno K, Kawai Y, Nishida N, Kojima K, Kawashima M, Aiba Y, Nakamura H, Kouno H, Kouno H, Ohta H, Sugi K, Nikami T, Yamashita T, Katsushima S, Komeda T, Ario K, Naganuma A, Shimada M, Hirashima N, Yoshizawa K, Makita F, Furuta K, Kikuchi M, Naeshiro N, Takahashi H, Mano Y, Yamashita H, Matsushita K, Tsunematsu S, Yabuuchi I, Nishimura H, Shimada Y, Yamauchi K, Komatsu T, Sugimoto R, Sakai H, Mita E, Koda M, Nakamura Y, Kamitsukasa H, Sato T, Nakamuta M, Masaki N, Takikawa H, Tanaka A, Ohira H, Zeniya M, Abe M, Kaneko S, Honda M, Arai K, Arinaga-Hino T, Hashimoto E, Taniai M, Umemura T, Joshita S, Nakao K, Ichikawa T, Shibata H, Takaki A, Yamagiwa S, Seike M, Sakisaka S, Takeyama Y, Harada M, Senju M, Yokosuka O, Kanda T, Ueno Y, Ebinuma H, Himoto T, Murata K, Shimoda S, Nagaoka S, Abiru S, Komori A, Migita K, Ito M, Yatsuhashi H, Maehara Y, Uemoto S, Kokudo N, Nagasaki M, Tokunaga K, Nakamura M
Scientific reports   9(1) 102   Jan 2019   [Refereed]
Wang YY, Mimori T, Khor SS, Gervais O, Kawai Y, Hitomi Y, Tokunaga K, Nagasaki M
Human genome variation   6 29   2019   [Refereed]
Hitomi Y, Nakatani K, Kojima K, Nishida N, Kawai Y, Kawashima M, Aiba Y, Nagasaki M, Nakamura M, Tokunaga K
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology   7(3) 515-532   Dec 2018   [Refereed]
Latt KZ, Honda K, Thiri M, Hitomi Y, Omae Y, Sawai H, Kawai Y, Teraguchi S, Ueno K, Nagasaki M, Mabuchi A, Kaga H, Komatsuda A, Tokunaga K, Noiri E
Scientific reports   8(1) 15576   Oct 2018   [Refereed]