Yoshiro Takahashi

J-GLOBAL         Last updated: Nov 14, 2019 at 12:42
 
Avatar
Name
Yoshiro Takahashi
E-mail
yitkscphys.kyoto-u.ac.jp

Published Papers

 
Mateusz Borkowski, Alexei A. Buchachenko, Roman Ciurylo, Paul S. Julienne, Hirotaka Yamada, Yuu Kikuchi, Yosuke Takasu and Yoshiro Takahashi
Scientific Reports   9 14807-1-14807-7   Oct 2019   [Refereed]
Yoshiro Takahashi
Review of Scientific Instruments   90(8) 083002-1-083002-5   Aug 2019   [Refereed]
Koki Ono, Jun Kobayashi, Yoshiki Amano, Koji Sato, and Yoshiro Takahashi
Phys. Rev. A   99(3) 032707-1-032707-7   Mar 2019   [Refereed]
Yusuke Nakamura, Yosuke Takasu, Jun Kobayashi, Hiroto Asaka, Yoshiaki Fukushima, Kensuke Inaba, Makoto Yamashita, and Yoshiro Takahashi
Phys. Rev. A   99 033609-1-033609-21   Mar 2019   [Refereed]
Takafumi Tomita, Shuta Nakajima, Yosuke Takasu and Yoshiro Takahashi
Phys. Rev. A 99   99 031601-1-031601-6   Mar 2019   [Refereed]
Hideki Ozawa, Shintaro Taie, Yosuke Takasu, and Yoshiro Takahashi
Phys. Rev. Lett.   121 225303-1-225303-5   Nov 2018   [Refereed]
F. Schäfer, N. Mizukami, P. Yu, S. Koibuchi, A. Bouscal, and Y. Takahashi
Phys. Rev. A   98 051602-1-051602-6   Nov 2018   [Refereed]
Yoshihito Kuno, Ikuo Ichinose & Yoshiro Takahashi
Scientific Reports   8(10699) 1-13   Jul 2018   [Refereed]
Nagao Kazuma, Takahashi Yoshiro, Danshita Ippei
PHYSICAL REVIEW A   97(4) 043628-1-043628-19   Apr 2018   [Refereed]
Borkowski Mateusz, Buchachenko Alexei A., Ciurylo Roman, Julienne Paul S., Yamada Hirotaka, Kikuchi Yuu, Takahashi Kakeru, Takasu Yosuke, Takahashi Yoshiro
PHYSICAL REVIEW A   96(6) 063405-1-063405-10   Dec 2017   [Refereed]
Takafumi Tomita, Shuta Nakajima, Ippei Danshita, Yosuke Takasu and Yoshiro Takahashi
Science Advances   3(12) e1701513-1-e1701513-8   Dec 2017   [Refereed]
Florian Schäfer , Hideki Konishi, Adrien Bouscal, Tomoya Yagami and Yoshiro Takahashi
New Journal of Physics   19(November 2017) 103039-1-103039-7   Nov 2017   [Refereed]
Florian Schäfer, Hideki Konishi, Adrien Bouscal, Tomoya Yagami, Yoshiro Takahashi
Phys. Rev. A   96(3) 032711-1-032711-6   Sep 2017   [Refereed]
Ryuta Yamamoto, Jun Kobayashi, Kohei Kato, Takuma Kuno, Yuto Sakura, and Yoshiro Takahashi
Phys. Rev. A   96(3) 033610-1-033610-7   Sep 2017   [Refereed]
Yosuke Takasu, Yoshiaki Fukushima, Yusuke Nakamura, and Yoshiro Takahashi
Phys. Rev. A   96(2) 023602-1-023602-9   Aug 2017   [Refereed]
Hideki Ozawa, Shintaro Taie, Tomohiro Ichinose, and Yoshiro Takahashi
Phys. Rev. Lett.   118(17) 175301-1-175301-5   Apr 2017   [Refereed]
Hideki Konishi, Florian Schäfer, Shinya Ueda and Yoshiro Takahashi
New Journal of Physics   18(Oct) 103009-1-103009-8   Oct 2016   [Refereed]
Shinya Kato, Kensuke Inaba, Seiji Sugawa, Kosuke Shibata, Ryuta Yamamoto, Makoto Yamashita and Yoshiro Takahashi
Nature Communications   7 11341-1-11341-8   Apr 2016   [Refereed]
Ryuta Yamamoto, Jun Kobayashi, Takuma Kuno, Kohei Kato and Yoshiro Takahashi
New Journal of Physics   18(Feb) 23016-1-23016-10   Feb 2016   [Refereed]
S. Taie, S. Watanabe, T. Ichinose and Y. Takahashi
Physical Review Letters   116(4) 043202-1-043202-5   Jan 2016   [Refereed]
S. Nakajima, T. Tomita, S. Taie, T. Ichinose, H. Ozawa, L. Wang, M. Troyer and Y. Takahashi
Nature Physics   12(4) 296-301   Jan 2016   [Refereed]
S. Taie, H. Ozawa, T. Ichinose, T. Nishio, S. Nakajima and Y. Takahashi
Science Advances   1(10) e1500854-1-e1500854-6   Nov 2015   [Refereed]
K. Shibata, R. Yamamoto, Y. Seki, and Y. Takahashi
Physical Review A   89(3,Pt.A) 031601-1-031601-5   Mar 2014   [Refereed]
H. Hara, H. Konishi, S. Nakajima, Y. Takasu, and Y. Takahashi
Journal of the Physical Society of Japan   83(1) 014003-1-014003-8   Dec 2013   [Refereed]
Kosuke Shibata, Ryuta Yamamoto, and Yoshiro Takahashi
Journal of the Physical Society of Japan   83(1) 014301-1-014301-8   Dec 2013   [Refereed]
R. Yamazaki; S. Taie; S. Sugawa; K. Enomoto; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   87(1,Pt.A) 010704-1-010704-5   Jan 2013   [Refereed]
R. Inoue; S.-I.-R. Tanaka; R. Namiki; T. Sagawa; Y. Takahashi
Physical Review Letters   110(16) 163602-1-163602-5   Apr 2013   [Refereed]
S. Kato; S. Sugawa; K. Shibata; R. Yamamoto; Y. Takahashi
Physical Review Letters   110(17) 173201-1-173201-5   Apr 2013   [Refereed]
M. Yamashita; S. Kato; A. Yamaguchi; S. Sugawa; T. Fukuhara; S. Uetake; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   87(4,Pt.A) 041604-1-041604-5   Apr 2013   [Refereed]
S. Kato; K. Shibata; R. Yamamoto; Y. Yoshikawa; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   108(1) 31-38   Jul 2012   [Refereed]
Y. Takasu; Y. Saito; Y. Takahashi; M. Borkowski; R. Ciuryło; P.S. Julienne
Physical Review Letters   108(17) 173002-1-173002-5   Apr 2012   [Refereed]
S. Uetake; R. Murakami; J.M. Doyle; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   86(3,Pt.A) 032712-1-032712-5   Sep 2012   [Refereed]
S. Kato; R. Yamazaki; K. Shibata; R. Yamamoto; H. Yamada; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   86(4) 043411-1-043411-5   Oct 2012   [Refereed]
S. Taie; R. Yamazaki; S. Sugawa; Y. Takahashi
Nature Physics   8(11) 825-830   2012   [Refereed]
R. Namiki; S.-I.-R. Tanaka; T. Takano; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   105(2) 197-201   Nov 2011   [Refereed]
M. Borkowski; R. Ciuryło; P.S. Julienne; R. Yamazaki; H. Hara; K. Enomoto; S. Taie; S. Sugawa; Y. Takasu; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   84(3,Pt.A) 030702-1-030702-5   Sep 2011   [Refereed]
S. Sugawa; K. Inaba; S. Taie; R. Yamazaki; M. Yamashita; Y. Takahashi
Nature Physics   7(8) 642-648   Aug 2011   [Refereed]
H. Hara; Y. Takasu; Y. Yamaoka; J.M. Doyle; Y. Takahashi
Physical Review Letters   106(20) 205304-1-205304-4   May 2011   [Refereed]
S. Sugawa; R. Yamazaki; S. Taie; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   84(1,Pt.A) 011610-1-011610-4   Jul 2011   [Refereed]
S. Sugawa; S. Taie; Y. Takasu; R. Yamazaki; S. Uetake; Y. Takahashi
Journal of the Korean Physical Society   59(41) 2936-2940   Oct 2011   [Refereed]
S. Taie; Y. Takasu; S. Sugawa; R. Yamazaki; T. Tsujimoto; R. Murakami; Y. Takahashi
Physical Review Letters   105(19) 190401-1-190401-4   Nov 2010   [Refereed]
M. Sato; Y. Takahashi; S. Fujimoto
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics   82(13) 134521-1-134521-28   Oct 2010   [Refereed]
A. Yamaguchi; S. Uetake; S. Kato; H. Ito; Y. Takahashi
New Journal of Physics   12(2010) 103001-1-103001-13   Oct 2010   [Refereed]
M. Okano; H. Hara; M. Muramatsu; K. Doi; S. Uetake; Y. Takasu; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   98(4) 691-696   Mar 2010   [Refereed]
T. Takano; S.-I.-R. Tanaka; R. Namiki; Y. Takahashi
Physical Review Letters   104(1) 013602-1-013602-4   Jan 2010   [Refereed]
M. Sato; Y. Takahashi; S. Fujimoto
Physica C: Superconductivity and its Applications   470 S978-S979   Dec 2010   [Refereed]
K. Shibata; S. Kato; A. Yamaguchi; S. Uetake; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   97(4) 753-758   Dec 2009   [Refereed]
T. Fukuhara; T. Tsujimoto; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   96(2/3) 271-274   Aug 2009   [Refereed]
M. Borkowski; R. Ciuryło; P.S. Julienne; S. Tojo; K. Enomoto; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   80(1,Pt.A) 1-12715   Jul 2009   [Refereed]
T. Fukuhara; S. Sugawa; M. Sugimoto; S. Taie; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   79(4,Pt.A) 040604-11-041604-4   Apr 2009   [Refereed]
T. Fukuhara; S. Sugawa; Y. Takasu; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   79(2,Pt.A) 021601-11-021601-4   Feb 2009   [Refereed]
J. Kobayashi; Y. Izumi; K. Enomoto; M. Kumakura; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   95(1) 37-42   2009   [Refereed]
J. Kobayashi; K. Shibata; T. Aoki; M. Kumakura; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   95(2) 361-365   2009   [Refereed]
T. Takano; M. Fuyama; R. Namiki; Y. Takahashi
Physical Review Letters   102(3) 033601   2009   [Refereed]
M. Sato; Y. Takahashi; S. Fujimoto
Physical Review Letters   103(2)    2009   [Refereed]
J. Kobayashi; K. Shibata; T. Aoki; M. Kumakura; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   95(2) 361-365   2009   [Refereed]
J. Kobayashi; Y. Izumi; K. Enomoto; M. Kumakura; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   95(1) 37-42   2009   [Refereed]
T. Haseyama; T. Arai; A. Fukuda; H. Funahashi; S. Ikeda; K. Imai; Y. Isozumi; T. Kato; Y. Kido; A. Matsubara; S. Matsuki; T. Mizusaki; T. Nishimura; D. Ohsawa; A. Sawada; Y. Takahashi; M. Tosaki; K. Yamamoto
Journal of Low Temperature Physics   150(3-4) 549-554   Feb 2008   [Refereed]
A. Yamaguchi; S. Uetake; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   91(1) 57-60   2008   [Refereed]
S. Uetake; A. Yamaguchi; S. Kato; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   92(1) 33-35   2008   [Refereed]
S. Uetake; A. Yamaguchi; D. Hashimoto; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   93(2-3) 409-414   2008   [Refereed]
M. Kitagawa; K. Enomoto; K. Kasa; Y. Takahashi; R. Ciuryło; P. Naidon; P.S. Julienne
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   77(1)    2008   [Refereed]
M. Shibata; T. Arai; A. Fukuda; H. Funahashi; T. Haseyama; S. Ikeda; K. Imai; Y. Isozumi; T. Kato; Y. Kido; A. Matsubara; S. Matsuki; T. Mizusaki; R. Nakanishi; T. Nishimura; D. Ohsawa; A. Sawada; Y. Takahashi; M. Tosaki; S. Yamada; K. Yamamoto
Journal of Low Temperature Physics   151(3-4 PART 2) 1043-1048   2008   [Refereed]
K. Enomoto; M. Kitagawa; S. Tojo; Y. Takahashi
Physical Review Letters   100(12)    2008   [Refereed]
T. Takano; M. Fuyama; R. Namiki; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   78(1)    2008   [Refereed]
K. Enomoto; K. Kasa; M. Kitagawa; Y. Takahashi
Physical Review Letters   101(20)    2008   [Refereed]
A. Yamaguchi; S. Uetake; D. Hashimoto; J.M. Doyle; Y. Takahashi
Physical Review Letters   101(23)    2008   [Refereed]
S. Uetake; A. Yamaguchi; D. Hashimoto; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   93(2月3日) 409-414   2008   [Refereed]
S. Uetake; A. Yamaguchi; S. Kato; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   92(1) 33-35   2008   [Refereed]
A. Yamaguchi; S. Uetake; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   91(1) 57-60   2008   [Refereed]
T. Fukuhara; Y. Takasu; M. Kumakura; Y. Takahashi
Physical Review Letters   98(3)    2007   [Refereed]
M. Okano; H. Yasuda; K. Kasa; M. Kumakura; Y. Takahashi
Journal of Low Temperature Physics   148(3-4) 447-451   2007   [Refereed]
T. Fukuhara; Y. Takasu; S. Sugawa; Y. Takahashi
Journal of Low Temperature Physics   148(3-4) 441-445   2007   [Refereed]
M. Takeuchi; S. Ichihara; T. Takano; M. Kumakura; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   75(6)    2007   [Refereed]
K. Enomoto; M. Kitagawa; K. Kasa; S. Tojo; Y. Takahashi
Physical Review Letters   98(20)    2007   [Refereed]
T. Isoshima; M. Okano; H. Yasuda; K. Kasa; J.A.M. Huhtamäki; M. Kumakura; Y. Takahashi
Physical Review Letters   99(20)    2007   [Refereed]
T. Fukuhara; S. Sugawa; Y. Takahashi
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   76(5)    2007   [Refereed]
M. Takeuchi; T. Takano; S. Ichihara; A. Yamaguchi; M. Kumakura; T. Yabuzaki; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   83(1) 33-36   2006   [Refereed]
J. Kobayashi; Y. Izumi; M. Kumakura; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   83(1) 21-25   2006   [Refereed]
M. Takeuchi; T. Takano; S. Ichihara; Y. Takasu; M. Kumakura; T. Yabuzaki; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   83(1) 107-114   2006   [Refereed]
S. Tojo; M. Kitagawa; K. Enomoto; Y. Kato; Y. Takasu; M. Kumakura; Y. Takahashi
Physical Review Letters   96(15)    2006   [Refereed]
M. Kumakura; T. Hirotani; M. Okano; Y. Takahashi; T. Yabuzaki
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   73(6)    2006   [Refereed]
M. Kumakura; T. Hirotani; M. Okano; T. Yabuzaki; Y. Takahashi
Laser Physics   16(2) 371-375   2006   [Refereed]
J. Kobayashi; Y. Izumi; M. Kumakura; Y. Takahashi
Laser Physics   16(4) 718-722   2006   [Refereed]
Y. Takasu; T. Fukuhara; M. Kitagawa; M. Kumakura; Y. Takahashi
Laser Physics   16(4) 713-717   2006   [Refereed]
M. Takeuchi; T. Takano; S. Ichihara; Y. Takasu; M. Kumakura; T. Yabuzaki; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   83(1) 107-114   2006   [Refereed]
J. Kobayashi; Y. Izumi; M. Kumakura; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   83(1) 21-25   2006   [Refereed]
M. Takeuchi; T. Takano; S. Ichihara; A. Yamaguchi; M. Kumakura; T. Yabuzaki; Y. Takahashi
Applied Physics B: Lasers and Optics   83(1) 33-36   2006   [Refereed]
M. Iinuma; Y. Takahashi; I. Shaké; M. Oda; A. Masaike; T. Yabuzaki; H.M. Shimizu
Journal of Magnetic Resonance   175(2) 235-241   2005   [Refereed]
M. Iinuma; Y. Takahashi; I. Shaké; M. Oda; H.M. Shimizu; A. Masaike; T. Yabuzaki
Journal of the Physical Society of Japan   74(9) 2622-2630   2005   [Refereed]
M. Iinuma; Y. Takahashi; I. Shak?; M. Oda; H.M. Shimizu; A. Masaike; T. Yabuzaki
Journal of the Physical Society of Japan   74(9) 2622-2630   2005   [Refereed]
M. Iinuma; Y. Takahashi; I. Shak?; M. Oda; A. Masaike; T. Yabuzaki; H.M. Shimizu
Journal of Magnetic Resonance   175(2) 235-241   2005   [Refereed]
M. Takeuchi; S. Ichihara; T. Takano; M. Kumakura; T. Yabuzaki; Y. Takahashi
Physical Review Letters   94(2)    2005   [Refereed]
Y. Takasu; K. Komori; K. Honda; M. Kumakura; T. Yabuzaki; Y. Takahashi
Physical Review Letters   93(12) 123202-1-123202-4   2004   [Refereed]
M. Iinuma; Y. Takahashi; I. Shaké; M. Oda; A. Masaike; T. Yabuzaki; H.M. Shimizu
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment   529(1-3 SPEC. ISS.) 199-203   2004   [Refereed]
K. Komori; Y. Takasu; M. Kumakura; Y. Takahashi; T. Yabuzaki
Japanese Journal of Applied Physics, Part 1: Regular Papers and Short Notes and Review Papers   42(8) 5059-5062   2003   [Refereed]
Y. Takasu; K. Honda; K. Komori; T. Kuwamoto; M. Kumakura; Y. Takahashi; T. Yabuzaki
Physical Review Letters   90(2) 023003/1-023003/4   2003   [Refereed]
K. Hirano; K. Enomoto; M. Kumakura; Y. Takahashi; T. Yabuzaki
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   68(1) 012722/1-012722/12   2003   [Refereed]
M. Kumakura; Y. Shirahata; Y. Takasu; Y. Takahashi; T. Yabuzaki
Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics   68(2) 214011-214014   2003   [Refereed]
K. Komori; Y. Takasu; M. Kumakura; Y. Takahashi; T. Yabuzaki
Japanese Journal of Applied Physics, Part 1: Regular Papers and Short Notes and Review Papers   42(8) 5059-5062   2003   [Refereed]

Misc

 
M. Borkowski; R. Ciuryło; P.S. Julienne; S. Tojo; K. Enomoto; Y. Takahashi
AIP Conference Proceedings   1290 34-38   2010   [Refereed]
T. Takano; R. Namiki; Y. Takahashi
AIP Conference Proceedings   1110 313-316   2009   [Refereed]
YITP-W-07-11 COE Symposium on the diversity and Universality of Physics.
Yoshiteru Maeno, Shin Mineshige, Yoshiro Takahashi, Tatsuo Kobayashi, Sadayoshi Toh, Fumihide Iwamuro, Katsuji Koyama, Shigehiro Nagataki, Kenichi Imai, 257- participants, Soryuushiron Kenkyuu 115-5 (2007)Kugo, Morimitsu Tanimoto, Takeshi Kurimoto, Kiwoon Choi, Masahiro Yamaguchi, Hiroaki Nakano, Tatsuo Kobayashi, Koichi Hamaguchi
Oct 1 - Oct 2, 2007. 72-participants, Soryuushiron Kenkyuu 116-1 (2008)      2008   [Refereed]
T. Fukuhara; A. Yamaguchi; M. Kitagawa; S. Uetake; K. Enomoto; Y. Takasu; Y. Takahashi
Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO - Technical Digest      2007   [Refereed]
T. Takano; M. Fuyama; H. Yamamoto; Y. Takahashi
AIP Conference Proceedings   915 280-286   2007   [Refereed]
S. Tojo; Y. Kato; K. Kasa; Y. Takasu; M. Kumakura; Y. Takahashi
IQEC, International Quantum Electronics Conference Proceedings   2005 241-243   2005   [Refereed]
Y. Takahashi
IQEC, International Quantum Electronics Conference Proceedings   2005 1642-1643   2005   [Refereed]
Y. Takasu; K. Maki; K. Komori; T. Takano; K. Honda; M. Kumakura; T. Yabuzaki; Y. Takahashi
AIP Conference Proceedings   770 254-262   2005   [Refereed]
Persistent multiple-hole structure of Nd3+ ion doped silicate glass fiber
Ryuzi Yano; Tsuneo Fukuda; Naoshi Uesugi; Yoshiro Takahashi
Pacific Rim Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO - Technical Digest   100-101   1997   [Refereed]

Books etc

 
Quantum Simulation Using Ultracold Ytterbium
Yoshiro Takahashi (Part:Contributor)
AAPPS BULLETIN   Feb 2017   
"Quantum Simulation Using Ultracold Ytterbium Atoms in an Optical Lattice", ~Principles and Methods of Quantum Information Technologies~
Yoshiro Takahashi (Part:Contributor)
Springer Japan   Dec 2015   ISBN:978-4-431-55755-5
SU(N)ハバードモデルを光格子中の冷却原子で実現する”, 日本物理学会最近の研究から
田家慎太郎・高橋義朗 (Part:Joint Work)
日本物理学会   Nov 2013   
冷却原子を用いた量子シミュレーション”, 固体物理<量子コンピューターへの道>
中島秀太・高橋義朗 (Part:Joint Work)
アグネ技術センター   Nov 2013   

Conference Activities & Talks

 
***
Yoshiro Takahashi
Japan-Netherlands Quantum Conference   17 Sep 2019   
SU(N) Quantum Magnetism with Two-electron Atoms in an Optical Lattice [Invited]
Yoshiro Takahashi
BEC2019(Bose-Einstein Condensation 2019 Frontiers in Quantum Gases)   10 Sep 2019   
Ultracold elastic and inelastic collision: probing and controlling of two-body and many-body physics [Invited]
Yoshiro Takahashi
ICPEAC2019(International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic Collisions)   24 Jul 2019   
Novel Phenomena of ultracold two-electron atoms in an opticallattice [Invited]
Yoshiro Takahashi
Emergent Phenomena in Ultracold Atoms:Merging Topology, Interaction and Dynamics   19 Jun 2019   
http://be.nucl.ap.titech.ac.jp/cluster/content/files/2019.05-06Symposium/0531_04Takahashi.pdf
Yoshiro Takahashi
2nd Symposium on Clustering as a window on the hierarchical structure of quantum systems   31 May 2019   
Quantum Simulation with Ultracold Atoms in an Optical lattice [Invited]
Yoshiro Takahashi
CQT COLLOQUIUM2019   9 May 2019   
Quantum Simulation Using Two-electron Atoms in an Optical Lattice [Invited]
Yoshiro Takahashi
IAS Workshop on Quantum Simulation of Novel Phenomena with Ultracold Atoms   6 May 2019   
*** [Invited]
Yoshiro Takahashi
inauguration symposium of our Center for Time, Constants and Fundamental Symmetries   8 Apr 2019