Yumi Kono

J-GLOBAL         Last updated: Mar 30, 2016 at 12:45
 
Avatar
Name
Yumi Kono

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Kono Y, Yonemoto N, Kusuda S, Hirano S, Iwata O, Tanaka K, Nakazawa J.
Brain Dev   38 377-385   2016   [Refereed]
Kawamata R, Suzuki Y, Yada Y, Koike Y, Kono Y, Takahashi N
Gut hormones of preterm infants with abdominal symptoms and hypothyroxinemia.   57(4) 616-619   2015   [Refereed]
Maruyama H, Yonemoto N, Kono Y, Kusuda S, Fujiura M.
PLOS one   10(9) e0139014   2015   [Refereed]
Takahashi N, Takahashi K, Kobayashi M, Yada Y, Koike Y, Kono Y.
Cytokine   73(1) 101-107   2015   [Refereed]
Ishikawa H, Miyazaki K, Ikeda T, Murabayashi N, Hayashi K, Kai A, Ishikawa K, Miyamoto Y, Nishimura K, Kono Y, Kusuda S, Fujimura M
Int J Med Sci.   12(4) 295-300   2015   [Refereed]
Miyazaki K, Furuhashi M, Ishikawa K, Tamakoshi K, Hayashi K, Kai A, Ishikawa H, Murabayashi N, Ikeda T, Kono Y, Kusuda S, Fujimura M.
Arch Gynecol Obstet   292(6) 1239-1246   2015   [Refereed]
Kono Y, Oka A, Tada H, Itabashi K, Matsui E, Nakamura Y.
Early Hum Dev   91(9) 499-503   2015   [Refereed]
Shimozawa H, Kono Y, Matano M, et al
Pediatri Int   57(6) 1211-1214   2015   [Refereed]
Ishii N, Kono Y, Yonemoto N, Kusuda S, Fujimura M
Pediatrics   132 61-72   2013   [Refereed]

Misc

 
ISHII Nozomi, SATO Noriko, ANDO Akiko, KABE Kazuhiko, YAMAGUCHI Kiyoko, YONEMOTO Naohiro, KONO Yumi
23(1) 141-149   Feb 2011
The Journal of pediatric practice   70(0) 199-201   2007
KONO Yumi, MISHINA Jun, ITABASHI Kazuo
The Jounral of child health   64(2) 258-264   Mar 2005
KONO Yumi, MISHINA Jun, WATANABE Toyoko, HONMA Yoko, SATO Noriko
16(2) 208-214   Jun 2004