Profile Information

Affiliation
Kyoto University
Degree
博士(医学)(京都大学)

Researcher number
10844920
J-GLOBAL ID
201901004963130350
researchmap Member ID
B000352809

Research Areas

  1

Research History

  1

Education

  2

Papers

  83
 • Yuji Nishimoto, Sen Yachi, Makoto Takeyama, Ichizo Tsujino, Junichi Nakamura, Naoto Yamamoto, Hiroko Nakata, Satoshi Ikeda, Michihisa Umetsu, Shizu Aikawa, Hiroya Hayashi, Hirono Satokawa, Yoshinori Okuno, Eriko Iwata, Yoshito Ogihara, Nobutaka Ikeda, Akane Kondo, Takehisa Iwai, Norikazu Yamada, Tomohiro Ogawa, Takao Kobayashi, Makoto Mo, Yugo Yamashita
  Journal of cardiology, Apr 5, 2022  
 • Yugo Yamashita, Sen Yachi, Makoto Takeyama, Yuji Nishimoto, Ichizo Tsujino, Junichi Nakamura, Naoto Yamamoto, Hiroko Nakata, Satoshi Ikeda, Michihisa Umetsu, Shizu Aikawa, Hiroya Hayashi, Hirono Satokawa, Yoshinori Okuno, Eriko Iwata, Yoshito Ogihara, Nobutaka Ikeda, Akane Kondo, Takehisa Iwai, Norikazu Yamada, Tomohiro Ogawa, Takao Kobayashi, Makoto Mo
  Thrombosis research, 213 173-178, Mar 31, 2022  
 • Masayuki Shiba, Takao Kato, Takeshi Morimoto, Hidenori Yaku, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Neiko Ozasa, Yuta Seko, Erika Yamamoto, Yusuke Yoshikawa, Takeshi Kitai, Yugo Yamashita, Moritake Iguchi, Kazuya Nagao, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Mamoru Toyofuku, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Yukihito Sato, Koichiro Kuwahara, Takeshi Kimura
  Scientific reports, 12(1) 4473-4473, Mar 16, 2022  
 • Chikashi Takeda, Yugo Yamashita, Masato Takeuchi, Hiroshi Yonekura, Li Dong, Miho Hamada, Akiko Hirotsu, Koh Ono, Koji Kawakami, Kazuhiko Fukuda, Takeshi Morimoto, Takeshi Kimura, Toshiyuki Mizota
  BMJ open, 12(2) e055090, Feb 16, 2022  
 • Yuta Seko, Takao Kato, Takeshi Morimoto, Hidenori Yaku, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Neiko Ozasa, Masayuki Shiba, Erika Yamamoto, Yusuke Yoshikawa, Yugo Yamashita, Takeshi Kitai, Ryoji Taniguchi, Moritake Iguchi, Kazuya Nagao, Takafumi Kawai, Akihiro Komasa, Ryusuke Nishikawa, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Mamoru Toyofuku, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Yukihito Sato, Koichiro Kuwahara, Takeshi Kimura
  Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, Feb 10, 2022  
 • Ko Yamamoto, Masahiro Natsuaki, Takeshi Morimoto, Hiroki Shiomi, Yasuaki Takeji, Kyohei Yamaji, Yukiko Matsumura-Nakano, Yusuke Yoshikawa, Erika Yamamoto, Masayuki Fuki, Eri Kato, Yugo Yamashita, Hidenori Yaku, Kenji Nakatsuma, Hiroki Watanabe, Mitsuo Matsuda, Toshihiro Tamura, Moriaki Inoko, Hiroshi Mabuchi, Manabu Shirotani, Hiroshi Eizawa, Katsuhisa Ishii, Tsukasa Inada, Tomoya Onodera, Eiji Shinoda, Takashi Yamamoto, Mamoru Toyofuku, Mamoru Takahashi, Hiroki Sakamoto, Shinji Miki, Takeshi Aoyama, Satoru Suwa, Yukihito Sato, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Yoshihisa Nakagawa, Takeshi Kimura
  The American journal of cardiology, 164 34-43, Feb 1, 2022  
 • Masayuki Shiba, Takao Kato, Takeshi Morimoto, Hidenori Yaku, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Neiko Ozasa, Yuta Seko, Erika Yamamoto, Yusuke Yoshikawa, Takeshi Kitai, Yugo Yamashita, Moritake Iguchi, Kazuya Nagao, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Mamoru Toyofuku, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Yukihito Sato, Yasuaki Nakagawa, Koichiro Kuwahara, Takeshi Kimura
  PloS one, 17(1) e0263165, 2022  
 • Yuta Seko, Takao Kato, Takeshi Morimoto, Hidenori Yaku, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Neiko Ozasa, Masayuki Shiba, Erika Yamamoto, Yusuke Yoshikawa, Yugo Yamashita, Takeshi Kitai, Ryoji Taniguchi, Moritake Iguchi, Kazuya Nagao, Toshikazu Jinnai, Akihiro Komasa, Ryusuke Nishikawa, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Mamoru Toyofuku, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Yukihito Sato, Koichiro Kuwahara, Takeshi Kimura
  JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION, 10(22), Nov, 2021  
 • Yuta Seko, Takefumi Kishimori, Takao Kato, Takeshi Morimoto, Hidenori Yaku, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Neiko Ozasa, Masayuki Shiba, Erika Yamamoto, Yusuke Yoshikawa, Yugo Yamashita, Takeshi Kitai, Ryoji Taniguchi, Moritake Iguchi, Kazuya Nagao, Takafumi Kawai, Akihiro Komasa, Ryusuke Nishikawa, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Mamoru Toyofuku, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Yukihito Sato, Koichiro Kuwahara, Takeshi Kimura
  ESC HEART FAILURE, Nov, 2021  
 • Moritake Iguchi, Takao Kato, Hidenori Yaku, Takeshi Morimoto, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Neiko Ozasa, Erika Yamamoto, Yusuke Yoshikawa, Takeshi Kitai, Yasuhiro Hamatani, Yugo Yamashita, Nobutoyo Masunaga, Hisashi Ogawa, Mitsuru Ishii, Yoshimori An, Ryoji Taniguchi, Masashi Kato, Mamoru Takahashi, Toshikazu Jinnai, Tomoyuki Ikeda, Kazuya Nagao, Takafumi Kawai, Akihiro Komasa, Ryusuke Nishikawa, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Mitsunori Kawato, Yuta Seko, Mamoru Toyofuku, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Mitsuru Abe, Masaharu Akao, Yukihito Sato, Koichiro Kuwahara, Takeshi Kimura
  Journal of the American Heart Association, Oct 23, 2021  
 • Reo Hata, Yugo Yamashita, Takeshi Morimoto, Kazushige Kadota, Hidewo Amano, Ryosuke Murai, Kohei Osakada, Arata Sano, Toru Takase, Seiichi Hiramori, Kitae Kim, Maki Oi, Masaharu Akao, Kosuke Doi, Yohei Kobayashi, Mamoru Toyofuku, Toshiaki Izumi, Tomohisa Tada, Po-Min Chen, Koichiro Murata, Yoshiaki Tsuyuki, Syunsuke Saga, Yuji Nishimoto, Tomoki Sasa, Jiro Sakamoto, Minako Kinoshita, Kiyonori Togi, Hiroshi Mabuchi, Kensuke Takabayashi, Yuta Tsujisaka, Yuta Seko, Kazuki Matsushita, Fumiya Yoneda, Takao Kato, Koh Ono, Takeshi Kimura
  Journal of thrombosis and thrombolysis, Sep 15, 2021  
 • Yuta Seko, Takao Kato, Takeshi Morimoto, Hidenori Yaku, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Neiko Ozasa, Masayuki Shiba, Erika Yamamoto, Yusuke Yoshikawa, Takeshi Kitai, Yugo Yamashita, Moritake Iguchi, Kazuya Nagao, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Mamoru Toyofuku, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Yukihito Sato, Koichiro Kuwahara, Takeshi Kimura
  Medicine, 100(32) e26892, Aug 13, 2021  
 • Koichi Washida, Takao Kato, Neiko Ozasa, Takeshi Morimoto, Hidenori Yaku, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Yuta Seko, Erika Yamamoto, Yusuke Yoshikawa, Takeshi Kitai, Yugo Yamashita, Moritake Iguchi, Kazuya Nagao, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Mamoru Toyofuku, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Yukihito Sato, Koichiro Kuwahara, Takeshi Kimura
  Journal of the American Heart Association, 10(15), Aug 3, 2021  
 • Yugo Yamashita, Hidewo Amano, Takeshi Morimoto, Kazushige Kadota, Reo Hata, Kazuki Matsushita, Kohei Osakada, Arata Sano, Toru Takase, Seiichi Hiramori, Kitae Kim, Maki Oi, Masaharu Akao, Yohei Kobayashi, Mamoru Toyofuku, Moriaki Inoko, Tomohisa Tada, Po-Min Chen, Koichiro Murata, Yoshiaki Tsuyuki, Yuji Nishimoto, Tomoki Sasa, Jiro Sakamoto, Minako Kinoshita, Kiyonori Togi, Hiroshi Mabuchi, Kensuke Takabayashi, Takao Kato, Koh Ono, Takeshi Kimura
  Journal of thrombosis and thrombolysis, Jul 6, 2021  
 • Yugo Yamashita, Yuuki Maruyama, Hirono Satokawa, Yuji Nishimoto, Ichizo Tsujino, Hideki Sakashita, Hiroko Nakata, Yoshinori Okuno, Yoshito Ogihara, Sen Yachi, Naoki Toya, Masami Shingaki, Satoshi Ikeda, Naoto Yamamoto, Shizu Aikawa, Nobutaka Ikeda, Hiroya Hayashi, Shingo Ishiguro, Eriko Iwata, Michihisa Umetsu, Akane Kondo, Takehisa Iwai, Takao Kobayashi, Makoto Mo, Norikazu Yamada
  Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, May 20, 2021  
 • Masayuki Shiba, Takao Kato, Takeshi Morimoto, Hidenori Yaku, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Neiko Ozasa, Yuta Seko, Erika Yamamoto, Yusuke Yoshikawa, Takeshi Kitai, Yugo Yamashita, Moritake Iguchi, Kazuya Nagao, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Mamoru Toyofuku, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Yukihito Sato, Koichiro Kuwahara, Takeshi Kimura
  European heart journal. Acute cardiovascular care, 10(3) 335-342, May 11, 2021  
 • Yuta Seko, Takao Kato, Takeshi Morimoto, Hidenori Yaku, Yasutaka Inuzuka, Yodo Tamaki, Neiko Ozasa, Masayuki Shiba, Erika Yamamoto, Yusuke Yoshikawa, Takeshi Kitai, Yugo Yamashita, Moritake Iguchi, Kazuya Nagao, Yuichi Kawase, Takashi Morinaga, Mamoru Toyofuku, Yutaka Furukawa, Kenji Ando, Kazushige Kadota, Yukihito Sato, Koichiro Kuwahara, Takeshi Kimura
  ESC heart failure, May 2, 2021  
 • Makoto Mo, Yugo Yamashita
  Circulation journal : official journal of the Japanese Circulation Society, Apr 20, 2021  
 • Shushi Nishiwaki, Yusuke Morita, Yugo Yamashita, Takeshi Morimoto, Hidewo Amano, Toru Takase, Seiichi Hiramori, Kitae Kim, Maki Oi, Masaharu Akao, Yohei Kobayashi, Mamoru Toyofuku, Toshiaki Izumi, Tomohisa Tada, Po-Min Chen, Koichiro Murata, Yoshiaki Tsuyuki, Syunsuke Saga, Tomoki Sasa, Jiro Sakamoto, Minako Kinoshita, Kiyonori Togi, Hiroshi Mabuchi, Kensuke Takabayashi, Hiroki Shiomi, Takao Kato, Takeru Makiyama, Koh Ono, Moriaki Inoko, Takeshi Kimura
  Journal of cardiology, 77(4) 395-403, Apr, 2021  
 • Yugo Yamashita, Takeshi Morimoto, Hidewo Amano, Toru Takase, Seiichi Hiramori, Kitae Kim, Maki Oi, Masaharu Akao, Yohei Kobayashi, Mamoru Toyofuku, Yusuke Morita, Tomohisa Tada, Toshiaki Izumi, Po-Min Chen, Koichiro Murata, Yoshiaki Tsuyuki, Syunsuke Saga, Yuji Nishimoto, Tomoki Sasa, Jiro Sakamoto, Minako Kinoshita, Kiyonori Togi, Hiroshi Mabuchi, Kensuke Takabayashi, Yusuke Yoshikawa, Hiroki Shiomi, Takao Kato, Takeru Makiyama, Koh Ono, Takeshi Kimura
  Journal of thrombosis and thrombolysis, 51(3) 779-788, Apr, 2021  

Misc.

  15

Teaching Experience

  1

Professional Memberships

  1