Nagai Akiko

J-GLOBAL         Last updated: Nov 27, 2018 at 14:31
 
Avatar
Name
Nagai Akiko

Published Papers

 
Survey on the perception of germline genome editing among the general public in Japan
Masato Uchiyama, Akiko Nagai, Kaori Muto
Journal of Human Genetics   63 745-748   2018   [Refereed]
Makoto Hirata, Akiko Nagai, Yoichiro Kamatani, Toshiharu Ninomiya, Akiko Tamakoshi, Zentaro Yamagata, Michiaki Kubo, Kaori Muto, Yutaka Kiyohara, Taisei Mushiroda, Yoshinori Murakami, Koichiro Yuji, Yoichi Furukawa, Hitoshi Zembutsu, Toshihiro Tanaka, Yozo Ohnishi, Yusuke Nakamura, Koichi Matsuda
Journal of Epidemiology   27(3) S22-S28   2017   [Refereed]
Makoto Hirata, Yoichiro Kamatani, Akiko Nagai, Yutaka Kiyohara, Toshiharu Ninomiya, Akiko Tamakoshi, Zentaro Yamagata, Michiaki Kubo, Kaori Muto, Taisei Mushiroda, Yoshinori Murakami, Koichiro Yuji, Yoichi Furukawa, Hitoshi Zembutsu, Toshihiro Tanaka, Yozo Ohnishi, Yusuke Nakamura, Koichi Matsuda
Journal of Epidemiology   27(3) S9-S21   2017   [Refereed]
Akiko Nagai, Makoto Hirata, Yoichiro Kamatani, Kaori Muto, Koichi Matsuda, Yutaka Kiyohara, Toshiharu Ninomiya, Akiko Tamakoshi, Zentaro Yamagata, Taisei Mushiroda, Yoshinori Murakami, Koichiro Yuji, Yoichi Furukawa, Hitoshi Zembutsu, Toshihiro Tanaka, Yozo Ohnishi, Yusuke Nakamura, Michiaki Kubo
Journal of Epidemiology   27(3) S2-S8   2017   [Refereed]